Lokalna prasa

,,Echa Piskie''
Wydawca:Towarzystwo Miłośników Ziemi Piskiej.
Redaktor naczelny: Dorota Żukowiec, tel. 087/423 11 83.
Adres redakcji: 12-200 Pisz, ul. Mickiewicza 2 (budynek MOSiR), tel. 087/423 28 23.
Nakład: około 1000 egz.

  Idea założenia gazety, jak również propozycja tytułu powstała w Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu, wkrótce po przemianach ustrojowych w 1989 r. Pierwszy numer gazety ukazał się w grudniu 1990 r. w nakładzie 2500 egzemplarzy. W słowie wstępnym do tego numeru czytamy: ,,Oddajemy do rąk czytelników Ziemi Piskiej nowy periodyk pod tymczasową nazwą ,,Echa Piskie". Dlatego tymczasową, gdyż w niniejszym numerze ogłaszamy jednocześnie konkurs na nazwę periodyku. Z wielu nadesłanych propozycji wybiorą czytelnicy nazwę, która będzie im najlepiej odpowiadała (...). Pismo zamierzamy w najbliższej przyszłości wydawać jako dwutygodnik. Jednocześnie pragniemy, by było ono naszym wspólnym pismem, redagowanym przez nas wszystkich, zainteresowanych tematyką regionalną, jak również szukających możliwości twórczego wyżycia się i przedstawienia się szerszemu ogółowi (...)".
  Kolejny raz potwierdziła się zasada, iż w polskiej rzeczywistości rozwiązania prowizoryczne okazują się najtrwalsze. Tymczasowa nazwa gazety ,,EP" zachowała się do dziś, zaś deklaracja by pismo wydawać jako dwutygodnik pozostała bez pokrycia. Od początku jej wydawcą jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Piskiej. Pierwsze numery były redagowane przez zespół w składzie: H. Jaworska, M. Kulęgowski, S. Łubkowski, B. Mielczarczyk, M. Misiński, U. Mierzejewska, H. Niedźwiecka, T. Pardej, W. Sikorski, B. Świerczewski, W. Zieliński. Dopiero od numeru 6/91 (7) pojawia się nazwisko pierwszego redaktora naczelnego ,,EP" - Wiesława Sikorskiego. Od nr. 9/92 (19) do 10/93 (31) pracą redakcji kierował Wojciech Strzałkowski. Od nr. 1/94 (32) redaktorem naczelnym jest Dorota Żukowiec. Częstotliwość ukazywania się ,,EP" jest bardzo nieregularna, np. w 1996 r. ukazały się 4 numery, zaś w 1997 - 14. Od stycznia 1997 r. do lipca 1998 r. w ,,EP" ukazywał się jako dodatek ,,fanzin" - organ prasowy KT ,,TRAMP" przy ZSO w Piszu. W styczniu 1999 r. redakcja wydała 74. numer gazety.

(rwp)

,,Głos Matki". Biuletyn Parafii Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej w Piszu.
Redaguje zespół: ks. Zbigniew Bzdak (proboszcz parafii), ks. Dariusz Drężek (korekta), ks. Mirosław Baranowski (skład komputerowy).
Adres: ul. Wołodyjowskiego 2, 12-200 Pisz, tel. 087/4250810, 087/4234999, fax 087/42508 10, e-mail: mirba@polbox.com.

  Pierwszy numer ukazał się 5 października 1997 r. Jest to zazwyczaj czterostronicowy tygodnik wydawany przez parafię MMO w Piszu. W niektórych numerach ukazuje się ,,Dodatek młodzieżowy" lub ,,Dodatek dziecięcy", zazwyczaj dwustronicowy. Pismo ma charakter informacyjno-religijny.

(rwp)

,,Panorama Mazurska". Dwutygodnik informacyjno-społeczny. ISSN 1429-7817.
Wydawca: Agencja TRAF Wojciech Serafiński w Mrągowie.
Adres redakcji: 11-702 Mrągowo, ul. Rynkowa 20, tel. 089/7416540, fax 089/7416580, e-mail: traf@sprint.com.pl
Redaktor naczelny: Wojciech Serafiński.
Nakład: nieokreślony.

  19 grudnia 1998 r. w Piszu ukazał się pierwszy numer dwutygodnika pt. ,,Panorama Mazurska" wydawanego w Mrągowie przez Agencję TRAF dla gmin Biała Piska, Biskupiec, Mikołajki, Mrągowo, Orzysz, Piecki, Pisz, Ruciane Nida, Ryn, Sorkwity. Wcześniej gazeta ukazywała się w innej szacie graficznej i nosiła tytuł ,,Panorama Ziemi Mrągowskiej" (miesięcznik). Była wydawana dla Mrągowa i okolic. Do listopada 1997 r. ukazało się 150 wydań ,,PZM".

(rwp)

,,Wiadomości Piskie". Gazeta lokalna (miesięcznik). ISSN 1427-9959.
Wydawca: Agencja ,,Rumba", Spółka z o.o., 12-200 Pisz, pl. Daszyńskiego 11.
Redaktor naczelny: Wiesław Wielopolski.
Adres redakcji: 12-200 Pisz, pl. Daszyńskiego 11, I piętro, pok. 5, tel. 087/423 23 53.
Nakład: 1200 egz.

  Początkowo ,,WP" wydawane były przez Agencję Turystyczno- Usługowo- Wydawniczą ,,Rumba". Redaktorem pierwszego numeru była Jolanta Gałka. Do numeru 12/98 (24) zespołem redakcyjnym kierowała Grażyna Rumińska. Od numeru 1/99 (25) redaktorem naczelnym jest Wiesław Wielopolski. Od grudnia 1998 r. w ,,WP" ukazuje się dodatek ,,fanzin" - organ prasowy KT ,,TRAMP" przy ZSO w Piszu.

(rwp)

,,Piska Kronika"jest biuletynem informacyjnym piskich struktur SdRP oraz informatorem samorządowych klubów radnych SLD.
Ukazuje się nie regularnie od 1994 r. Prawie w całości redagowana i wydawana jest przez Stanisława Łubkowskiego. W styczniu 1999 r. ukazał się 71 numer. ,,PK" zazwyczaj ma objętość 2-4 stron i wydawana jest metodą kserograficzną. Brak informacji o nakładzie i adresu oraz wydawcy (red. S. Łubkowskiego).

(rwp)

Gazeta Piska
Gazeta Piska
Biuletyn Informacyjny
Biuletyn Informacyjny
Goniec Gminny
Goniec Gminny

Powrót