Pogański sąd i inne miejsce kultu Galindów

Ryc. 2.

Ryc. 2. Głaz „stół”, rys. P. Sikorski.